Cách xử lý Sổ đỏ bị hư hỏng

Trong quá trình cất trữ, cũng như sử dụng, sổ đỏ của bạn có thể bị mồ, bị rách, nhòe, ố v..v Vậy làm thế nào để được cấp lại sổ đỏ mới?

Theo điểm b Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai năm 201 3: Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhờ ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhờ ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhờ ở, Giấy chứng nhận quyền sð hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

Trong trường hợp số đỏ bị ố, nhòe, rách hư hỏng bạn có quyền yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhờ ở gồm:

– Đón đề nghị cốp đổi Giấy chứng nhộn theo Mẫu số 10/ĐK

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

– Bản soạn hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Hồ sơ nộp tại Văn phòng đồng ký đất đai cấp xã. Văn phòng đồng ký đất đai có trách nhiệm Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; Lập hồ sơ trình cổ quan có thẩm quyển cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sð hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cập nhật, chỉnh lý
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhờ ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.



Trả lời